skontaktuj się z nami:

Regulamin Promocji Camper Caravan Show 2021

 

REGULAMIN PROMOCJI „10% rabatu przez rok dla Klientów Camper Caravan Show”

 

 

 • 1 Informacje Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja „10% rabatu przez rok dla Klientów Camper Caravan Show” (zwany dalej: „Promocja” bądź Promocja Targi ”) prowadzona przez Elcamp RV Sp. z.o.o. Sp. j. z siedzibą w Krakowie.
 2. Organizatorem Promocji jest Elcamp RV Sp. z.o.o. Sp.j. z siedzibą w Krakowie (30-376) ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000881215 (zwany dalej: „Organizator”).
 3. Promocja trwa w dniach od 7 do 10 października 2021 roku podczas Targów Camper Caravan Show w Nadarzynie (zwany dalej: „Okres trwania Promocji Targów”)
 4. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Organizatora

pod adresem: https://sklep.elcamp.pl/pl/i/Regulamin-Promocji-Camper-Caravan-Show-2021/1

 1. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 2 Warunki Uczestnictwa w Promocji

 

 1. Uczestnikiem Promocji Targów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej: „Uczestnik” bądź „Klient”), która w okresie trwania Promocji Targi spełni łącznie poniższe warunki:
  1. dokona zakupów na stoisku należącym do Organizatora na kwotę powyżej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100);
  2. wypełni Formularz Zgłoszeniowy wraz z uzupełnieniem otrzymanego przy zakupach numeru paragonu bądź numeru faktury VAT oraz zaakceptuje niniejszy Regulamin poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zgłoszeniowym (zwany dalej: „Formularz”, „Formularz Zgłoszeniowy”);
  3. zaakceptuje otrzymane przez Organizatora dokumenty poprzez złożenie własnoręcznego podpisu m.in. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Formularz zgody marketingowej (zwane dalej: „Dokumenty Zgłoszeniowe”);
  4. utworzy na stronie internetowej sklepu Organizatora pod adresem: sklep.elcamp.pl konto Klienta oraz zapozna się i zaakceptuje Regulamin sklepu internetowego. Po utworzeniu konta Klienta, prześle na adres mailowy: sklep@elcamp.pl, informację o treści: Promocja podczas Camper Caravan Show Nadarzyn numer dokumentu zakupu:……..” (w pustym miejscu podać numer dokumentu zakupu)”.
  5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 • 3 Warunki korzystania z rabatu 10%
 1. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 pkt a-d powyżej, Organizator prześle Klientowi e-maila zwrotnego z informacją o nadanym stałym rabacie przypisanym do konta Klienta (zwany dalej: „Stały rabat”).
 2. Stały Rabat automatycznie obniży wartość zawieranej Umowy sprzedaży (cen dokonywanych zakupów) na stronie sklepu internetowego Organizatora w koszyku zamówienia o rabat w wysokości 10%.
 3. Stały Rabat będzie aktywny przez okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 4. Zasady dotyczące zawierania Umów sprzedaży opisane zostały w osobnym Regulaminie Sklepu Internetowego Organizatora pod adresem: https://sklep.elcamp.pl/pl/i/Regulamin/13
 5. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i nie ma zastosowania do produktów już przecenionych.
 • 4 Reklamacje
 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie w formie listownej na adres siedziby Organizatora: Elcamp RV Sp. z.o.o. Sp.j. z siedzibą w Krakowie (30-376) ul. Tyniecka 118E z dopiskiem: „10% rabatu przez rok dla Klientów Camper Caravan Show”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko oraz dane adresowe Uczestnika, opis reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia oraz podpis.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Organizator pisemnie zawiadomi Uczestnika o sposobie załatwienia reklamacji.
 5. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w ust. 1 powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Elcamp RV Sp. z.o.o. Sp.j. z siedzibą w Krakowie (30-376) ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków.
 2. Kontakt z Elcamp RV Sp. z.o.o. Sp. j.  jest możliwy poprzez adres e-mail sklep@elcamp.pl lub pisemnie na adres ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji Promocji „10% rabatu przez rok dla Klientów Camper Caravan Show” na zasadach określonych w niniejszym regulaminie Promocji – podstawa prawna niezbędna w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Promocji, a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania Promocji, a także do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Promocji.
 5. Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach określonych w RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w Promocji.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin Promocji  wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 roku.  
 2. W czasie trwania Promocji niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu na stanowisku Organizatora w Sali F oraz na stronie internetowej pod linkiem: https://sklep.elcamp.pl/pl/i/Regulamin-Promocji-Camper-Caravan-Show-2021/1 Uczestnicy, biorąc udział w Promocji, wyrażają zgodę na udział w niej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptują je w całości.
 3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Promocji.
 4. Za ważne przyczyny uzasadniające zmianę Regulaminu uznaje się:
 1. zmianę obowiązujących przepisów prawa, która pociąga za sobą konieczność zmiany niniejszego Regulaminu;
 2. wydanie przez odpowiednie organy orzeczenia lub decyzji wskazujących, iż należy zaniechać stosowania postanowień podobnych lub identycznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium