skontaktuj się z nami:

Regulamin Promocji Black Week

REGULAMIN PROMOCJI

NA „BLACK WEEK” – ELCAMP RV SP. Z.O.O.  SP.J.

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000881215, posiadająca numer REGON: 120939158 oraz NIP: 6793010395 (zwany dalej „Organizatorem”) .
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Black Week” (zwany dalej „Promocja”).
 3. Promocja prowadzona przez Organizatora obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja obejmuje sklep internetowy pod adresem: https://www.sklep.elcamp.pl (zwana dalej „Sklep internetowy”).
 5. Czas trwania promocji w Sklepie: od 11.2021 r. od godziny 00:01 i trwa do 3.12.2021 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.
 • 2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział:
 2. a) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej: „Konsument”);
 3. b) Przedsiębiorca o statusie konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę w ramach tej działalności, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwany dalej: „Przedsiębiorca o statusie konsumenta”);
 4. c) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą (zwany dalej: „Przedsiębiorca”);

 

każdy z osobna zwany również „Uczestnikiem”

 

 1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 2. Złożenie przez Uczestnika zamówienia na Produkt dostępny w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://www.sklep.elcamp.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora.

 

 

 

 

 

 • 3

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocją objęte są produkty zamieszczone w zakładce pod nazwą „Black Week”(zwany dalej: „Produkt”). Promocja polega na obniżce cen przedmiotowych produktów o rabat w wysokości do -30%.
 2. Szczegółowa lista marek biorących udział w Promocji zostanie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.elcamp.pl/pl/c/Oferta-Black-Week/141 w dniu 26.11.2021 r. od godziny 00:01.
 3. Aby wziąć udział w Promocji, należy dodać do koszyka dowolny produkt objęty obniżką i ukończyć składanie zamówienia najpóźniej do dnia 3.12.2021 do godziny 23:59.
 4. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 5. Promocja obejmuje zakupy z dowolnie wybranym sposobem dostawy.

 

 • 4

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji można kierować na piśmie do Organizatora Promocji, listem poleconym na adres: Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków, w Okresie Promocji oraz w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Uczestnika, w tym adres zwrotny (korespondencyjny oraz poczty elektronicznej e-mail), oraz uzasadnienie, umożliwiające Organizatorowi Promocji udzielenie odpowiedzi.
 3. Reklamacje Organizator Promocji rozpatruje w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji, przy czym odpowiedzi przesyłane będę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 1 lub niezawierające informacji zawartych w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca o statusie Konsumenta mogą w terminie 14 dni dokonać zwrotu zakupionych Produktów. Aby odstąpić od zamówionego Produktu w ramach Promocji, należy zwrócić zakupiony towar na adres: Elcamp RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków wraz z wypełnionym oświadczeniem zwrotu (zwany dalej: „Formularz zwrotu”). Formularz zwrotu dostępny jest pod adresem: https://sklep.elcamp.pl/userdata/public/assets//protokol-zwrotu-towaru-skonwertowany.pdf
 6. Bieg terminu do odstąpienia od zawartej sprzedaży rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówionego produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o statusie Konsumenta.
 7. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Produktu oraz poprawnie wypełnionego Formularza Zwrotu przesłanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o statusie Konsumenta.

 

 

 • 5

ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w każdym czasie poprzez opublikowanie aktualnego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.sklep.elcamp.pl.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 2. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminie i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium